Nieuwe Metaalunievoorwaarden

Vanaf 1 januari 2019 zijn de nieuwe Metaalunievoorwaarden van kracht. De oude voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie dateerden uit 2014. De voorwaarden zijn dus herzien en gewijzigd. Maar wat is er veranderd? En wat betekent dat voor u?

Wat is er veranderd?

Er zijn nieuwe voorwaarden opgesteld door de Metaalunie. Dit zijn de verkoopvoorwaarden voor bedrijven die lid zijn van deze ondernemersorganisatie voor het mkb in de metaal. Hier dienen de bedrijven zich dan ook aan houden. Er zijn acht wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Incoterms
Er wordt in de Metaalunievoorwaarden niet meer verwezen naar de Incoterms. Iedere 10 jaar worden de incoterms namelijk herzien en gewijzigd. In 2020 verschijnen edeze vernieuwde lncoterms. Wanneer de Metaalunievoor­waarden zouden terugvallen op de Incoterms, zou dit als gevolg hebben dat de voorwaarden volgend jaar alweer verouderd zouden zijn. Daarom is ervoor gekozen om de verplichtingen die normaal gesproken horen bij de incoterm 'ex works', volledig uit te schrijven.
(Art. 2.3 - 6.1)

2. Verhalen van gemaakte kosten op de opdrachtgever, wanneer een aanbieding niet wordt aanvaard
In de oude voorwaarden stond:  Als de opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling houdt juridisch geen stand. De Metaalunievoorwaarden kunnen immers nog niet van toepassing zijn, als er nog helemaal geen overeenkomst is gesloten tussen beide partijen. Hierdoor is ervoor gekozen om deze bepaling volledig te schrappen.
(Art. 2.4)

3. Geheimhoudingsbeding
In de nieuwe Metaalunievoorwaarden is een geheimhoudingsbeding opgenomen. Hiermee wordt verklaard dat verstrekte informatie tussen u als klant en ons, vertrouwelijk is. Dus ontwerpen, tekeningen en andere knowhow, worden enkel gebruikt om tot een aanbieding te komen.
(Art. 3)

4. Cybercriminaliteit
Cybercriminaliteit, maar ook verstoringen van de digitale infrastructuur, zijn toegevoegd aan het lijstje van omstandigheden die zorgen voor overmacht bij het opleveren van een opdracht.
(Art. 8.2)

5.Aansprakelijkheid bij schade bij een duur- of onderhoudsovereenkomst
Omdat de Metaalunievoorwaarden ook gebruikt worden door bedrijven die onderhoudsovereenkomsten sluiten, is er een stukje over aansprakelijkheidsuitsluiting opgenomen. Dit zorgt ervoor dat er ook bij duurovereenkomsten beroep kan worden gedaan op een schadevergoeding, als de opdrachtnemer aansprakelijk is voor de ontstane schade.
(Art. 13.3)

6.Contante betaling
De bepaling over contante betaling en termijnbetaling zijn geschrapt uit de oude Metaalunievoorwaarden. Contante betaling komt tegenwoordig niet veel meer voor. Termijnbetaling moet expliciet worden vermeld in de offerte. Hierdoor volstaat  in de nieuwe Metaalunievoorwaarden, als het om betalingen gaat,  ''tenzij anders overeengekomen".
(Art. 17.2)

7.Intellectuele eigendom van software/computerprogrammatuur
Aan de bepaling over intellectuele eigendom is een regeling over computerpro­grammatuur toegevoegd. De broncode wordt niet aan de opdrachtgever overgedragen en opdrachtgever verkrijgt een licentie voor (normaal) gebruik van de programmatuur.
(Art. 19.3)

8.Annuleren van een koop- of aannemingsovereenkomst
Het annuleren van een koop- of aannemingsovereenkomst is niet mogelijk, tenzij de opdrachtnemer hiermee instemt. Wordt in overeenstemming een opdracht geannuleerd, dan mag de opdrachtnemer 20% van de overeengekomen prijs in rekening brengen.
(Art. 21)

Op alle offertes die wij uitbrengen, of overeenkomsten die wij aangaan, zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Daarom informeren wij u altijd inhoudelijk over de Metaalunievoorwaarden. Heeft u de Metaalunievoorwaarden niet ontvangen, dan kunt u hier altijd om vragen zodat wij u een exemplaar toe kunnen sturen. Ook is het mogelijk om de Metaalunievoorwaarden  te downloaden op onze website.

Download de nieuwe versie Metaalunievoorwaarden 2019:
Metaalunievoorwaarden Nederlands
Metaalunievoorwaarden Engels
Metaalunievoorwaarden Duits

Voorwaarden en richtlijnen voor webaanvragen

Voor aanvragen en opdrachten die via het webportaal verlopen, zijn ook een aantal richtlijnen en voorwaarden opgesteld die van toepassing zijn als u online bij ons besteld. In deze richtlijnen en voorwaarden vindt u meer informatie over het aanleveren van uw 2D en 3D bestanden. Deze informatie is van belang om geautomatiseerd tot een juiste prijs en product te komen.

Meer nieuws

Kwaliteitsbeleid bij Hoekman RVS

Kwaliteitsbeleid bij Hoekman RVS

Marcel Neijmeiijer is kwaliteitsmanager bij Hoekman RVS waarbij het kwaliteitsbeleid is afgestemd op de klantvraag. Belangrijk hierbij is dat de verwachtingen van de klant worden afgestemd en de toleranties worden afgesproken. Dat is per segment en per klant verschillend. Kwaliteit loopt door de hele organisatie waarbij wij continu kijken waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Onze ISO certificeringen worden jaarlijks gecontroleerd zodat alle procedures en vakmensen gecertificeerd zijn.

Lees meer
Het fine-tunen van een kantcel

Het fine-tunen van een kantcel

Het instellen van de kantcel via de software programmatuur en life aan de knoppen van de kantcel geven het mooiste kant resultaat. Benjamin van Oenen is al jaren specialist op de kantcel en geeft graag meer inzicht in het werken hiermee.

Lees meer

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Kom in contact!

Hoekman
Roestvaststaal b.v.

  1. Rollecate 31
    7711 GG Nieuwleusen, NL
    Route plannen »

Hou mij op de hoogte